Algemene voorwaarden rijschool

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTORIJSCHOOL GERTJAN BOER

Hierbij de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Gertjan Boer, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Autorijschool Gertjan Boer. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:
Artikel 1
1.1 De leerling krijgt theorie en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeurcertificaat’.

1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus het is niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen of koffiepauze houden.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/ of schadevergoeding. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

Artikel 2
2.1 Om lessen te volgen moet je 16½ jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatie bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd op de afgesproken plaats klaar te staan. Is de leerling iets te laat dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Deze tijd gaat echter wel van jouw lesuur af. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om €25,00 van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen. Echter wel minimaal 48 uur van te voren melden, (uitgezonderd ziekte) anders heeft de rijschool het recht om €25,00 voor de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: Het overlijden van een naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden, of als je met spoed opgenomen bent in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekenhuis opname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit niet van te voren of vergeet aan te geven,  of vakantie hebt o.i.d..

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enig restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
Artikel 3

3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaald, dan hanteert de rijschool de volgende procedure;
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag te verhogen met een minimum van €13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen verstreken zijn na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het dan toch voorkomen dat de leerling niet betaald, weet dan, dat de rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

 

Rij(her)examen:
Artikel 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Beëindigen van de les -en pakketovereenkomsten:
Artikel 5

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te ontbinden als:
a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)
b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
5.2 Je besluit, om wat voor reden dan ook dat je wilt stoppen met je opleiding
a. Als je geen vast aantal lessen hebt afgesproken, dan ben je vrij om met de opleiding te stoppen wanneer jij wilt.
b. Heb je wel een lespakket dan is ook stoppen geen probleem. Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de opleiding voortzet. Als je kunt stoppen dan dien je wel te betalen:
b.1 de lessen die al gereden zijn.
b.2 het eventueel al door de rijschool betaalde examengeld(CBR of BNOR – gedeelte) en / of eigen verklaring als die al is ingediend bij het cbr.

b.3 €5,00 aan administratiekosten.
c. Indien je alles vooraf betaald hebt, dan restitueert de rijschool jouw lesgeld verminderd met b.1 t/ b.3.

Aanvullende afspraken:

Artikel 6
6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les overeenkomst worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Lespakketten:
Artikel 7

7.1 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan krijg je de teveel betaalde lessen gewoon terug. Mocht je wel extra lessen nodig hebben betaal je hetzelfde uurtarief met korting van het aangeschafte pakket.
7.2 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het praktijkexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

 

Vrijwaring:
Artikel 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/ zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

 

Persoonsgegevens:

Artikel 9
9.1 De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij rijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Geschillen:
Artikel 10

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Winkelwagen